SUROWCE
Slider

Wzrastająca ilość poliolefinowych odpadów w postaci m.in. folii, butelek, zakrętek, kanistrów, skrzynek i zużytych opakowań konsumenckich może stanowić podstawowy surowiec do wielu nowych zastosowań.

Poliolefiny będące główną grupą syntetycznych tworzyw sztucznych wytwarzane są poprzez polimeryzację etylenu i propylenu. Powstały w ten sposób polietylen i polipropylen ze względu na  swoje korzystne własności użytkowe, ma liczne zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gospodarki.

Jesteśmy firmą, która swój rozwój ukierunkowuje w myśl zasady „circular economy”
czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ‘ circular economy ‘ odpady postrzegane są jako zasoby do ponownego wykorzystania.

W koncepcji wszystkie zasoby wykorzystywane są w taki sposób, aby poprzez ich recykling i odzysk eliminować marnotrawstwo – minimalizacja wykorzystania surowców przy jednoczesnej maksymalizacji odpadów.

Z zasobów korzysta się tak długo jak to możliwe.

pasek recykling

W dniu 27.07.2018r. zgodnie z decyzją nr SR-III.7244.1.6.2018.MD. otrzymaliśmy zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacjach do termicznej degradacji poliolefinowych odpadów tworzyw sztucznych i hydrotreatingu, połączonych w jeden ciąg technologiczny.

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 3

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg/rok]

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

1.

ex 12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
(wyłącznie polietylen i polipropylen)

3057

2.

ex 15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych ( wyłącznie polietylen i polipropylen)

3057

3.

ex 16 01 19

Tworzywa sztuczne ( wyłącznie polietylen i polipropylen )

3057

4.

ex 19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma ( wyłącznie polietylen i polipropylen)

3057

Łączna ilość odpadów nie przekroczy 3057 Mg/rok 9,3 Mg/d

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 3

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg/rok]

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1.

19 01 17*

Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

2171

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

1.

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17*

2171

Łączna ilość odpadów nie przekroczy 2171 Mg/rok 9,3 Mg/d

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w ciągu roku, w procesie R 9

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg/rok]

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1.

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

2171

2.

13 03 07*

Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

2171

Łączna ilość odpadów nie przekroczy 2171 Mg/rok 6,5 Mg/d